ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨ ਮੈ ਦਾਜੌ

ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ

ਸ਼ਬਦ ਲੰਘਾਵਣਹਾਰੁ

ਜਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਏ

ਖੈਰੁ ਦੀਜੈ ਬੰਦਗੀ

ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾਢੈ – 1

ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰੁ ਕਾਢੈ – 2

ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤਿ ਲੁਕਾਈ

ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ

ਵਾਹੁ ਵਾਹੁ ਕਰਹਿ

Page 1 of 212