1. ਅਰੀ ਬਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ਮਤਿ ਬੀਸਰੈ

2. ਨਿਰਗੁਣੁ ਰਾਖਿ ਲੀਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ

5. ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਭ ਅਉਗਨ ਮੋ ਮਹਿ

6. ਪਾਰਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਨਾਹੀ ਭੇਦ

7. ਮੈ ਮਨਿ ਤੇਰੀ ਟੇਕ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ

8. ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ – 1

9. ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ – 2

10. ਜੋ ਮੈ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈ ਪਾਇਆ – 3

11. ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤੀ ਲੁਕਾਈ

13. ਹਰਿ ਦੇਵਹੁ ਦਾਨੁ ਮੈ ਦਾਜੋ

17. ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ – 1

18. ਭਵਜਲਿ ਡੂਬਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾਢੈ – 2

19. ਨਾਮੁ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ