17ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸਮਾਗਮ

7 Dec 2016 (ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ)

8 Dec 2016 (ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ)

9 Dec 2016 (ਦੂਜਾ ਦਿਨ)

10 Dec 2016 (ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ)