4. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੁਮ ਬਿਣੁ ਅਵਰੁ ਹਮਾਰਾ

8. ਸਿਫਤਿ ਸਲਾਹਣੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ

9. ਰਾਖੁ ਪੈਜ ਨਾਮ ਅਪੁਨੇ ਕੀ

10. ਸੋਈ ਕਮਾਵੈ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵੈ

11. ਆਸਾੜੁ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸੁ ਲਗੈ

12. ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟੁ ਨ ਕੀਜੈ

13. ਗੋਬਿੰਦ ਸਤਿਸੰਗਤਿ ਮੇਲਾਇ

14. ਜਾਚਕ ਜਨੁ ਜਾਚੈ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨੁ

16. ਰਖਿਆ ਕਰਹੁ ਗੁਸਾਈ ਮੇਰੇ

17. ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕਹਿ ਗਾਵਾ

19. ਬਾਰਿਕ ਵਾਂਗੀ ਹਉ ਸਭ ਕਿਛੁ ਮੰਗਾ