1. ਇਹ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਟਰੋ – 5

2. ਇਹ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਟਰੋ – 4

3. ਇਹ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਟਰੋ – 3

4. ਇਹ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਟਰੋ – 2

5. ਇਹ ਬਿਧਿ ਸੁਨਿ ਕੈ ਜਾਟਰੋ – 1

8. ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੈ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਸੇ ਜਾਈਐ

9. ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੁਰ ਕਰਿ ਮਨ ਮੋਰ

12. ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ – 1

13. ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸਦਾ ਲੀਜੈ – 2

14. ਤੇਰਾ ਏਕੁ ਨਾਮ ਰਾਤੇ ਸੰਸਾਰੁ

19. ਮੋ ਕਉ ਤਾਰਿ ਲੇ ਰਾਮ ਤਾਰਿ ਲੇ

20. ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਨ ਪਿਆਰੇ