20ਵਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਸਮਾਗਮ

4 Dec 2019 (ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ)

5 Dec 2019 (ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ)

6 Dec 2019 (ਦੂਜਾ ਦਿਨ)

7 Dec 2019 (ਤੀਜਾ ਦਿਨ)